Přijímací zkoušky

Naše škola otevírá k 1. září 2017 jednu třídu tříletého pomaturitního studia.

Sociálně právní činnost (75-32-N/05)
Forma vzdělávání: denní
Délka studia: 3 roky
Školné za školní rok: 4 000 Kč

Termíny:

  Datum zkoušky Datum podání přihlášky
1. kolo: 21. června 2017 do 30. května 2017
2. kolo: 29. srpna 2017 do 15. srpna 2017
3. kolo: 15. září 2017 do 13. září 2017
4. kolo: 22. září 2017 do 20. září 2017

Přihlásit se můžete pomocí tohoto formuláře, který vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy.

K přijímacím zkouškám budete pozváni po zaplacení poplatku 200 Kč; platit lze složenkou nebo převodem na účet školy 816 240 621/0100 u KB Brno město (jako variabilní symbol uveďte své datum narození), a to nejpozději do data podání přihlášky.

Přijímací řízení: Každý řádně přihlášený je pozván k přijímací zkoušce, která se skládá ze tří částí: testu všeobecných znalostí, jazykové zkoušky a motivačního pohovoru. Test prověřuje základní (středoškolské) znalosti z oblasti společenských věd a orientaci v aktuální sociálně-politické situaci. Jazyková zkouška obsahuje písemný test a krátký ústní rozhovor (nabízené jazyky: angličtina a němčina). Motivační pohovor se zkušební komisí se zaměřuje na čtyři okruhy: motivace, zkušenost, doporučení a celkový dojem. Do výsledku přijímací zkoušky se započítává též hodnocení uchazečova maturitního vysvědčení.
Kritéria přijetí naleznete zde.

K přihlášce je nutno přiložit:

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nebo přinést originál na přijímací zkoušku
  • strukturovaný životopis
  • jednu vaši malou fotografii
  • doporučení nebo garanci osoby, která vás dobře zná a může potvrdit, že se pro sociální práci hodíte. Doporučení je součástí bodového hodnocení ústního pohovoru. Nejhodnotnější je posudek z praxe, kterou jste konali ať už u nás nebo v zahraničí (např. jako au-pair), nebo z jakékoli dobrovolnická práce, vedení kroužků, protidrogové prevence, brigády o prázdninách atp. Vhodná je soustavnější dobrovolnická činnost. Chcete-li se do ní zapojit, učiňte tak co nejdříve. Ve vyhledávání vám pomůže internet: www.neziskovky.cz, www.dobrovolnik.cz

V Brně například hledají dobrovolníky v těchto institucích:

A v mnoha dalších organizacích. Např.: v Diakonii ČCE (středisko Brno, Hrnčířská) nebo v Diecézní charitě.

Ukázka testů