Projekty SZŠ

Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe

 

Naše škola je partnerem projektu „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028), který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). Cílem projektu je inovace vzdělávání na středních zdravotnických školách formou zavedení moderních forem výuky ve spolupráci s FNUSA.

Vzdělávací aktivity pro žáky SZŠ budou zajištěny organizováním odborných stáží a exkurzí na specializovaných pracovištích FNUSA pod dohledem odborných mentorů, vydáním učebních skript pro žáky, nákupem moderních zdravotnických modelů a nástěnných obrazů určených pro výuku, pořádáním studentských konferencí a evaluačních a metodických workshopů mezi žáky, pedagogy SZŠ a experty FNUSA.

Více informací o projektu najdete zde.

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Partner projektu: SZŠ Evangelické akademie, Šimáčkova 1, Brno
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Název programu: Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Poskytovatel dotace: MŠMT
Rozpočet projektu: 32 741 554,80 Kč
Období realizace: 1. 06. 2011 - 31. 05. 2014
Délka realizace: 36 měsíců
Odborný garant projektu: Mgr. Jana Zvěřinová
Manažer projektu: Ing. Jitka Blažková
Kontakt:

 • email: blazkovaji@fnusa.cz
 • telefon: 543185578
 • mobil: 603197151

Klíčová aktivita č. 1: Příprava výukových materiálů

Cílem této klíčové aktivity je zajištění moderních výukových materiálů pro žáky SZŠ.

Jedná se o tyto dílčí aktivity:

 • Učební text Ošetřovatelství, který bude vytvořen odborným týmem a bude reflektovat současné lékařské postupy a principy.
 • Výukový film pro žáky SZŠ zaměřený na vybrané lékařské zákroky.
 • Převzatý zahraniční filmový materiál z Mayo Clinic, který odráží moderní techniky používané na prestižní zahraniční zdravotnické instituci.
 • Výukové modely a nástěnné obrazy pro názorné a praktické nácviky.
 • Drobný zdravotnický materiál.

Ke stažení:

Klíčová aktivita č. 2: Inovace výuky na SZŠ

Cílem této klíčové aktivity je prohloubení teoretických znalostí žáků prostřednictvím přednášek odborníků (lékařů a zdravotních sester z FNUSA) pořádaných na půdě jednotlivých SZŠ.

Ke stažení:

Klíčová aktivita č. 3: Odborné praxe a exkurze pro žáky

Cílem této klíčové aktivity je zdokonalení praktických dovedností žáků.

Jedná se o tyto dílčí aktivity:

 • Odborné praxe žáků ve FNUSA pod dohledem odborných mentorů.
 • Odborné exkurze na specializovaných pracovištích.
 • Kurz angličtiny pro zdravotníky, který zabezpečí kvalitní odborné jazykové vybavení žáků.

Ke stažení:

Klíčová aktivita č. 4: Výcvikové zdravotnické soustředění

Cílem této klíčové aktivity je realizace intenzivního výcvikového zdravotnického soustředění, na kterém budou prováděny nácviky některých postupů v krizových situacích a osvojení si některých technik k prevenci možné profesionální deformace či syndromu vyhoření.

Klíčová aktivita č. 5: Další podpůrné vzdělávací aktivity pro žáky

Cílem této klíčové aktivity je prohloubení teoretických znalostí prostřednictvím těchto dvou aktivit:

 • Studentské odborné projekty vypracována na odborná témata a konzultována s odbornými mentory.
 • Studentsko-expertní konference, na kterých budou studentské projekty prezentovány a konzultovány s odbornou veřejností (učitelskou i expertní).

Ke stažení:

Klíčová aktivita č. 6: Doplňkové aktivity pro pedagogy s přímou vazbou na výuku

Cílem této klíčové aktivity je vzdělávání pedagogů a naskytnutí zpětné vazby.

Jedná se o tyto klíčové aktivity:

 • Evaluační workshopy, na kterých bude poskytnuta zpětná vazba pedagogy na průběžné výsledky a výstupy projektu a nastíněny aktuální potřeby žáků.
 • Doplňková školení pro pedagogy s přímou vazbou na výuku, v jejichž rámci bude vytvořen akreditovaný kurz zaměřen na jednotlivé odborné postupy či dovednosti. Zkušenosti získané v těchto kurzech budou pedagogové předávat žákům a bude tak zajištěna potřebná udržitelnost.