Studijní obory

Zdravotnický asistent - denní forma
Kmenový obor: 53-41-M Ošetřovatelství
Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia: 4 roky
Učební plán: Stahujte zde.
Zdravotnický asistent - denní forma
Kmenový obor: 53-41-L Ošetřovatelství
Studijní obor: 53-41-L/51 Zdravotnický asistent
Nástavbový studijní obor: navazuje na obor Ošetřovatel
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia: 2 roky
Učební plán: Stahujte zde.

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent(ka) připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem*, nebo pod přímým vedením** všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odobrné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

Poznámky:

* Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento pracovník určí.
** Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.

Ošetřovatel - denní forma
Kmenový obor: 53-41-H Ošetřovatelství
Studijní obor: 53-41-H/01 Ošetřovatel
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání se závěrečnou zkouškou s výučním listem
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Učební plán: Stahujte zde.

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem je absolvent(ka) připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem* všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením** všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování vysoce specializované péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospice aj.).

Poznámky:

* Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento pracovník určí.
** Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.